තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශිල්පී මාර්ගගත පාඨමාලාව NVQ L4

ලියාපදිංචිය.

පාඨමාලාව හැදෑරීමට බලාපොරොත්තු වන පුහුණුලාභීන් මෙම සබැඳිය මගින් ලියාපදිංචි වන්න.

ඉදිරියට යන්න

මුදල් ගෙවීම්.

පාඨමාලාවට පිවිසීමට ලියාපදිංචි ගාස්තු ගෙවීම් කර මෙම සබැඳිය ඔස්සේ තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න.

ඉදිරියට යන්න

පාඨමාලාවට පිවිසීම

ආයතනික ලියාපදිංචි ගාස්තු ගෙවීම් කර පාඨමාලාවට පිවිසීමට මෙම සබැඳිය භාවිතා කරන්න.

ඉදිරියට යන්න

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශිල්පී Online පාඨමාලාව

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන නියෝජිතායනය , ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීම් අධිකාරිය හා තෙළුල්ල සුභසාධක සංවර්ධන කේන්ද්‍රය විසින් මෙහෙය වනු ලබන ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ජාලයේ නැණසල පරිගණක පුහුණු අංශය තුලින් තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශිල්පී (ICT Technician NVQ L4) පාඨමාලාව Online ක්‍රමවේදයට හැදෑරීමට පුහුණුලාභීන් හට අවස්ථාව සලසා දී ඇත.

පුහුණුලාභීන්ගේ අධ්‍යන කටයුතු පහසු කිරීම සඳහාත්, ජාතික වෘත්තීය සුදුසකම් පස්වන මට්ටමේ (NVQ L5) පාඨමාලා හැදෑරීමට මුලික සුදුසුකම වන ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් තුන්වන හෝ හතරවන මට්ටමේ (NVQ L3 / NVQ L4) නිපුණතාවය ලබා ගැනීම කඩිනම් කිරීම සඳහත්, මෙම පාඨමාලාව අදියර දෙකක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

(NVQ L3) ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් තුන්වන මට්ටම ලබා ගැනීම සඳහා ආයතනික පුහුණු කාලය මාස තුනක් වන අතර ආයතනික පුහුණුව සාර්ථකව හදාරා අවසන් කළපසු තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව මගින් පවත්වනු ලබන නිපුණතා පාදක ඇගයීම් වලට සහභාගී කරවා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් තුන්වන මට්ටමේ සහතික පත්‍රයක් පිරිනමනු ලැබේ.

(NVQ L4) ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් හතර වන මට්ටම ලබා ගැනීම සඳහා ආයතනික පුහුණු කාලය මාස 06ක් වන අතර ආයතනික පුහුණුව අවසන් වී තවත් මාස හයක කාලයක් සේවස්ථ පුහුණුව අවසන් කළ පසු තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව මගින් පවත්වනු ලබන නිපුණතා පාදක ඇගයීම් වලට සහභාගී කරවා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් හතර වන මට්ටමේ සහතික පත්‍රයක් පිරිනමනු ලැබේ

පළමු අදියරේ ගාස්තු අය කිරීම.

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පරීක්ෂණ ගාස්තු ඔබ විසින් දැරිය යුතුයි.

Basic

3000
Per Course

ගාස්තු අයකරනු ලබන ආකාරය

  • පාඨමාලා ලියාපදිංචිය රු 1000.00
  • දෙවන මාසික වාරිකය රු 1000.00
  • තෙවන මාසික වාරිකය රු 1000.00
  • මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේනම් පහත සබැඳිය ඔස්සේ ලියාපදිංචි වන්න. (ලියාපදිංචි වීමෙන් පසුව පාඨමාලාව පිළිබඳව පූර්ණ විස්තරයක් ඔබ වෙත ඒවනු ලැබේ)
පාඨමාලාවට හැදෑරීමට ලියාපදිංචි වන්න

පාඨමාලාව සඳහා මුදල් ගෙවීම.

පාඨමාලාවේ ලියාපදිංචි ගාස්තුව වන රු 1,000.00ක මුදල  ඇතිලිවැව ලංකා බැංකු ශාඛාවේ පවත්වාගන යනු ලබන 75270988 අංක දරණ G M D C M Karunathilaka ගිණුමට බැර කර පහත සබැදිය ඔස්සේ තහවුරු කරන්න.

මෙම ගාස්තු ගෙවීම් පිළිබඳ යම් පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්‍යනම් 070 315 3001 දුරකථන අංකය අමතන්න. යම් හෙයකින් දුරකථනය සම්බන්ධකර ගත නොහැකි උවහොත් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කර තබන්න.

මෙම වෙබ් අඩවිය සඳහා ගෙවීමේ දොරටුව (payment gateway) සකස් කර නොමැති බැවින් සෘජු බැංකු ගෙවීම් සිදු කර  මුදල් ගෙවීම තහවුරු කල පසු ඔබට Email මගින් coupon code ඒවනු ලබන අතර ඒම කේතය භාවිතා කර පාඨමාලාව සඳහා ඇතුල් වන්න.

Account Number – 75270988  G M D C M Karunathilaka (BOC Ethiliwewa)

Billing details

Additional information

Your order

Product Total
තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශිල්පී පාඨමාලාව NVQ L4  × 1 රු1,000.00
Subtotal රු1,000.00
Total රු1,000.00
  • Sorry, it seems that there are no available payment methods for your state. Please contact us if you require assistance or wish to make alternate arrangements.

Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our privacy policy.

Translate »