ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 1997 වර්ෂයේ සිට මොණරාගල හා අම්පාර දිස්ත්‍රකයන්හී දහස් සංඛ්‍යාත රෑකියා විරහිත තරැණ තරැණියන් හට නොමිලේ වෘත්තීය පුහුණුව තුලින් රැකියා අවස්ථා උදාකර දෙමින් ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි.

ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 1997 වර්ෂයේ සිට මොණරාගල හා අම්පාර දිස්ත්‍රකයන්හී දහස් සංඛ්‍යාත රෑකියා විරහිත තරැණ තරැණියන් හට නොමිලේ වෘත්තීය පුහුණුව තුලින් රැකියා අවස්ථා උදාකර දෙමින් ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි.

දර්ශනය

ප්‍රජා සංවර්ධනය තුලින් ජාති ආගම් කුල ආදී භේදයන්ගෙන් තොරව වඩාත් යහපත්වු ආර්ථික හා සාමාජීය පරිසරයකින් යුතු සාරධර්ම වලින් පිරිපුන් අභිමානවත් ජනතාවක්……..

මෙහෙවර

මොණරාගල හා අම්පාර දිස්ත්‍රිකයන්හී ප්‍රජාවගේ අධ්‍යාපනික,සමාජීය, ආර්ථික, සංසකෘතික  හා පාරිසරික අභිවෘර්ධිය උදෙසා සම බව  අවධාරණය කරමින් සාරධර්මවලට ගරැ කරනු ලබන අභිමාවත් ජනතාවක් බිහිකිරීම සදහා අධිෂ්ඨානයෙන් හා කැපවීමෙන් යුතුව උරදීම අපගේ මෙහෙවරයි.

අතිගරැ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ පැමිණීම

ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ජාලයේ වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා සාර්ථකව හදාරා අවසන් කළ පුහුණුලාභීන් 120 දෙනෙකු සදහා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහතික (NVQ) පත්‍ර හා උපකරණ කට්ටල බෙදා දීමේ උත්සවය සදහා තෙළුල්ල ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරැ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ  පැමිණීම