ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණූ මධ්‍යස්ථානය වෙත
සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

නැණසල

ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ජාලය යටතේ මොණරාගල,අම්පාර,බදුල්ල දිස්ත්‍රිකයන් කේන්ද්‍රකර ගනිමින් නැණසල මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා ඇත. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා මේ මත click කරන්න

ඉදිරියට යන්න

ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි අංකය P15/0021

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා මේ මත click කරන්න

Zoom Online Class

ICT Technician NVQ L4 පාඨමාලාව හදාරනු ලබන සිසුන්ගේ ප්‍රගති සමාලෝචනය හා විශේෂිත පාඩම් මාලා සඳහා පිවිසෙන්න.

handshake, hands, laptop

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශිල්පී NVQ L4 Online පාඨමාලාව.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන නියෝජිතායනය , ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීම් අධිකාරිය හා තෙළුල්ල සුභසාධක සංවර්ධන කේන්ද්‍රය විසින් මෙහෙය වනු ලබන ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ජාලයේ නැණසල පරිගණක පුහුණු අංශය තුලින් තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශිල්පී (ICT Technician NVQ L4) පාඨමාලාව Online ක්‍රමවේදයට හැදෑරීමට පුහුණුලාභීන් හට අවස්ථාව සලසා දී ඇත.

පාඨමාලාව සඳහා පිවිසෙන්න

NVQ සහතිකපත් ප්‍රධානෝත්සවය.

NVQ සහතිකපත් ප්‍රධානෝත්සවය සදහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු  ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ  පැමිණීම

ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ජාලයේ වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා සාර්ථකව හදාරා අවසන් කළ පුහුණුලාභීන් 120 දෙනෙකු සදහා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහතික (NVQ) පත්‍ර හා උපකරණ කට්ටල බෙදා දීමේ උත්සවය සදහා තෙළුල්ල ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ  පැමිණීම

මාර්ගගත ක්‍රමවේදයට හැදෑරිය හැකි පාඨමාලාවන්