අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි…

මෙවර සියලු අයදුම්පත් මාර්ගගත ක්‍රමයට පමණක් යොමු කළයුතුයි.

2018 වර්ෂයේ අ.පො.ස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත 2020 වර්ෂය සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට ශික්ෂණලාභීන් ඇතුළත් කිරී‍මට අදාළ ගැසට් නිවේදනය (2020-09-04 සිකුරාදා ) ගැසට් පත්‍රයේ පළ කෙරේ.

මේ සඳහා අයදුම් කිරීම මාර්ගගත (Online) ක්‍රමවේදය ඔස්සේ පමණක් සිදුකිරීමට එමඟින් උපදෙස් ලබා දී ඇත,දිවයින පුරා පිහිටි ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ 19 ක, සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පැවැත්වෙන පාඨමාලා 50ක් ‍සඳහා මෙවර සිසුන් 4253ක් බඳවා ගැනීමට නියමිත ය.

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ අයදුම්පත් පිරවීම සදහා තෙළුල්ල ශ්‍රී බෝධිරාජ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ නැණසල මධ්‍යස්ථාන මගින් සිදු කෙරේ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පහත දුරකථන අංකයන් ගෙන් විමසන්න

0703153001

0703383030

(සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙරවරු 8.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා විවෘතව ඇත.)

https://nenasalathelulla.com

https://bvtsl.com